Általános szerződési feltételek és képzési tájékoztató a Touch for Health tanfolyamokhoz

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A képzésre jelentkező természetes személy (a továbbiakban Résztvevő) és Pisták Dóra e.v. (Nyilvántartási szám: B/2020/001506 Székhely: 1124 Budapest, Thomán István utca 8. fszt. 5. Adószám: 69321931-1-43 (a továbbiakban, mint Képző) között létrejövő Felnőttképzési Szerződéshez.

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) rendelkezései kötelezően alkalmazandóak minden a Képző által szervezett és meghirdetett a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban Felnőttképzési tv.) hatálya alá eső felnőttképzési tevékenységre.

A Képzésre történő jelentkezéssel a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Résztvevő a jelen ÁSZFet nem fogadja el, a Képzésre nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

Bevezetés

Képző rögzíti, Résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Felnőttképzési tv. szerinti felnőttképzési szerződés jön létre Képző és a Résztvevő között.

Képző a https://www.touch4health.hu/ weboldalon (továbbiakban "Weboldal") az adott Képzésre történő jelentkezésnél elérhető és ott közzétett információkban rögzítettek szerinti képzés nyújtására valamint ehhez kapcsolódó szolgáltatásra vállalkozik, míg Résztvevő, a jelen ÁSZF elfogadásával képzésben történő részvételre vállal kötelezettséget. A Képzési Tájékoztató a jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan részét képezi, amelynek tartalma a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § alapján került kialakításra.

 • A Képzés nevét, típusát, formáját, helyszínét, óraszámát, tervezett kezdési és befejezési dátumát, a Képzéssel esetlegesen megszerezhető dokumentum megjelölését és - esetlegesen - a résztvevők minimális vagy maximális létszámát a Képző Képzésre vonatkozó Weboldala tartalmazza.
 • Amennyiben a Képző Weboldala a résztvevők minimális vagy maximális számára vonatkozó adatot tartalmaz, akkor a Képző fenntartja a jogot, hogy a Képzést az ott megjelölt jelentkezői minimum létszám alatt nem indítja, így a minimum létszám alatti jelentkezők, illetve a megjelölt jelentkezői maximum létszám feletti jelentkezők esetén a Résztvevő automatikusan a legközelebbi induló azonos Képzésre kerül felvételre. Képző a Képzés ezen okból történő későbbi indulásával összefüggésben mindennemű felelősségét kizárja. Ha a Résztvevő a legközelebbi induló Képzésen való részvételi szándékát kifejezetten visszavonja, akkor a már befizetett képzési díjat Képző visszafizeti.
 • A Képzést a Képző az általa oktatott tanfolyami anyagban nemzetközi sztenderdek szerint meghatározott program alapján tartja. A Képzés összeállítása: oktató által vezetett tanfolyam; elméleti és gyakorlati anyagok.
 • A Képző fenntartja magának a Képzés időpontja, helyszíne megváltoztatásának jogát. Amennyiben a Képzés a Képző hibájából marad el, köteles díjmentes pót-Képzést tartani és annak időpontjáról a Résztvevőt értesíteni.

Jelentkezés

 • A Weboldalon keresztül a Képzésre elektronikus úton, írásban lehet jelentkezni. A Weboldalon elhelyezett megrendelő kitöltésekor a Résztvevőnek jelölnie kell a meghirdetett képzési időpontok közül azt, amelyen részt kíván venni és meg kell adnia a következő adatait: teljes név, telefonszám, e-mail cím, számlázási neve, számlázási címe. A Résztvevő a "Küldés" gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Résztvevő a jelentkezés elküldésekor elfogadja a jelen ÁSZF-et és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztatót, valamint önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján feliratkozhat a Képző hírlevelére.
 • A Résztvevő által megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Résztvevő felel. A Képző kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon vagy a Képzési szerződésben megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.
 • A Képző fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson (pl. versenyérdek-ellentét miatt).
 • Képző kizárólag magánszemélyeket szolgál ki. 

Részvételi díj 

 • Résztvevőnek a Képzés jelentkezéskor fizetendő helyfoglalási díját a jelentkezéssel egyidőben átutalással kel kifizetnie, majd a fennmaradó részvételi díjat a külön levélben küldött díjbekérőn írt határidőn belül kell megfizetnie átutalással vagy bankkártyával 30 nappal a Képzés előtt. A Résztvevők helye a Képzésen a megfizetett részvételi díjak Képzőhöz történő beérkezésének sorrendjében biztosított. A Képző a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást illetve számlát küld a Résztvevő által a jelentkezés során megadott névre és e-mail címre. 
 • Jelentkezéskor csak a helyfoglalási díj, Touch for Health Szintézis képzésnél 25.000 Ft, minden egyéb tanfolyamnál 15.000 Ft fizetendő átutalással a 12010501 - 00462220 - 00100001 számlaszámra. (IBAN: HU03 1201 0501 0046 2220 0010 0001,
  SWIFT/BIC: UBRTHUHB). 
 • A Touch for Health Szintézis képzés díjfizetési ütemezése a következő:
 1. Touch for Health Szintézis képzésnél a további ütemezés: TFH 1. előtt 30 nappal a tanfolyami díj első részlete (55.000 Ft).
 2. a fennmaradó összeg (110.000) első része (55.000 Ft) a TFH 1. szint, a második része (55.000 Ft) a TFH 2. szint után esedékes. 
 • A helyfoglalási díj beleszámít a Képzés díjába, lemondás esetén semmiképpen nem jár vissza.
 • Ha a Résztvevő a díjbekérőn szereplő fizetési határidőn belül a Képzés részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt a Képző a Résztvevő szerződéstől történő elállásának tekinti, és fenntartja a jogot a képzési lehetőség másnak történő értékesítésére, illetve a lemondási kötbér érvényesítésére.
 • A Képzésen történő részvételért fizetendő díj összege, a fizetés módja, esedékessége a Weboldalon is feltüntetésre kerül. 
 • A Képzésről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.

Képzéstől való elállás, a Képzés lemondása

 • Online jelentkezés esetén, a természetes személy indokolás nélkül jogosult elállni a Képzési szerződéstől, illetve felmondani a Képzési szerződést a jelentkezést követő 14 (tizennégy) napon belül a Képző részére postai vagy elektronikus úton küldött erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján. A Résztvevő határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
 • Ha a Résztvevő felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Képző átutalással visszatéríti a természetes szermély által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Résztvevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
 • Amennyiben a szerződéskötés és a Képzés időpontja között kevesebb mint 14 (tizennégy) nap van hátra és a Képző a Résztvevő kifejezett kérésére biztosította a részvételt a képzési, tanfolyami időponton, a Résztvevő a tanfolyami díj visszatérítésére nem jogosult.
 • A Képzés lemondása csak írásban és csak a Képzés kezdetét megelőzően lehetséges. 

Lemondás esetén fizetendő:

 • a Képzés kezdetét megelőző legalább 30 nappal közölt elállás esetén - a helyfoglalási díj;
 • a Képzés kezdetét megelőző 30-15 napon belül között közölt elállás esetén - a képzés díjának 50%-a;
 • a Képzés kezdetét megelőző 14-0 napon belül közölt elállás esetén (ideértve azt is, ha a Résztvevő minden írásbeli visszajelzés nélkül marad távol a tanfolyamtól) - a képzés díjának 100%-a.
 • A képzés befizetett díja más természetes személyre átruházható, amennyiben a teljes képzési díj kiegyenlítésre kerül. Az újabb helyfoglalási díj 15.000 Ft.
 • Másik időpontra történő átregisztráció feltétele a tanfolyami díj eredeti időpontban történő kiegyenlítése, és 15.000 Ft helyfoglalási díj megfizetése.
 • Touch for Health Szintézis képzés megszakításakor az elvégzett szintekre külön oklevél kiállításának díja oklevelenként 5.000 Ft. 
 • Betegség, egyéb, előre nem tervezhető váratlan és saját hatáskörben elkerülhetetlen(!) helyzet esetén, egyedi mérlegelés alapján, amennyiben a részvételre való képesség hiánya igazolt (ilyen igazolás céljára szolgáló dokumentum lehet különösen: rendőrségi / bírósági / orvosi / kezelőorvosi / háziorvosi igazolás, betegségről készült lelet, kórházi zárójelentés), a Képző a jelen pont szerinti lemondási díj fizetési kötelezettség alól a Résztvevőt részben vagy egészben mentesítheti, és pótlási lehetőséget ajánlhat fel. Ennek feltétele a szóban forgó tanfolyam/képzéssorozat teljes díjának eredeti dátum szerinti kiegyenlített státusza.
 • A pótlás az elmaradt tanfolyam után közvetlenül soron következő azonos tanfolyamon lehetséges, a teljes tanfolyami díj befizetése esetén, a szabad helyek függvényében. Az esetleges árváltozás különbözetét Résztvevőnek meg kell térítenie.
 • Képző betegsége esetén a tanfolyam új időpontban kerül megrendezésre. Képző megbetegedése miatt elmaradt tanfolyami díj nem jár vissza, hanem a pótlásra a következő időpontban van lehetőség. 
 • A szervezési okokból elmaradt tanfolyam díját szervező visszatéríti, a befizetés módjával egyező módon. Utazási és szállás, illetve egyéb költségek megtérítését Képző nem vállalja. 

Résztvevő jogai és kötelezettségei

 • Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képzés teljes időtartama alatt valamint a jelen ÁSZF-ben rögzített jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során köteles mindvégig jóhiszeműen együttműködni a Képzővel.
 • Résztvevő vállalja, hogy a Képzésen Képző által meghirdetett órarend szerint részt vesz, valamint Képző házirendjét megismeri és betartja. A Résztvevő vállalja továbbá, hogy a megengedett hiányzás mértékét nem lépi túl.
 • A Résztvevő vállalja, hogy a Képzésen történő részvételét a jelenléti ív aláírásával igazolja.
 • Résztvevő a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Jelentkezési Lapon (a továbbiakban jelentkezési lap) rögzített személyes adati megfelelőek, azokat ellenőrizte, és azok valós adattartalmáért kizárólagos felelősség terheli.
 • A Résztvevő a jelen ÁSZF elfogadásával Képző által szervezett képzésre jelentkezik.
 • Résztvevő kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette a jelen szerződésben rögzítetteket illetve a képzés adatait, amely adatok összhangban vannak a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
 • Résztvevő a képzésen saját akaratából vesz részt, és saját felelősségére veti alá magát az oktatott eljárások gyakorlásának.
 • A tanfolyamon kizárólag pszichiátriai értelemben egészséges hallgató vehet részt. Mindennemű mentális zavar, betegség, probléma - ismert és ismeretlen - kizáró ok, és a tanfolyamról történő, jelen ÁSZF megszegése miatti azonnali kizárást von maga után, mely esetben a képzési díj visszafizetésére nincs lehetőség.
 • A tanfolyamon kizárólag fertőző betegségtől mentes, egészséges hallgató vehet részt. Mindennemű fertőző, mások egészségét veszélyeztető megbetegedés - ismert és ismeretlen - kizáró ok, és a tanfolyamról történő, jelen ÁSZF megszegése miatti azonnali kizárást von maga után, mely esetben a képzési díj visszafizetésére nincs lehetőség.
 • A tanfolyamon és a tanfolyam után minden résztvevő a saját felelősségére alkalmazza saját praxisában az elsajátított technikákat, azok eredményéért Képzőt felelősség nem terheli.
 • A Résztvevő kijelenti, és szavatolja, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt minden feltételnek megfelel, így a jelen ÁSZF-el érintett képzéssel kapcsolatban vele szemben kizáró körülmény nem merül fel, semmilyen jogi akadálya nincs annak, hogy a képzésben részt vegyen.
 • Résztvevő köteles a képzési díjat Képző számlájában rögzített fizetési határidőn belül, a számlán rögzített bankszámlaszámra, banki átutalás útján megfizetni. A fizetés Képző számláján történő jóváírással válik teljesítetté. Képző tájékoztatja a Résztvevőt, Résztvevő pedig tudomásul veszi Képző azon tájékoztatását, hogy Képző a képzési díjat egy összegben köteles meghatározni, továbbá a jelen szerződésben feltüntetett képzési díjon felül más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapíthat meg a képzésben részt vevő személy terhére.
 • A Résztvevőnek jogában áll a Képzésen részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni.
 • A Képzésen a Résztvevő személyét lehetőség van a Képzést megelőző napig e-mailen vagy postai úton módosítani akár a befizetés megérkezése után is.
 • A Képzést a Képző engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ezen pont megszegése a Résztvevő Képzésen való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a Képző a Képzés részvételi díját nem téríti vissza.
 • A Résztvevő nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely a Képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Képző jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a kulturált viselkedési normák, szabályok be nem tartása, vagy ismétlődő súlyos fegyelemsértés esetén a Képzésről kizárható.
 • A tanfolyamon kizárólag a tanfolyam anyagát képező eljárások és technikák gyakorlásának van helye, mely az oklevél kiadásának és a tanfolyamon való részvételnek a feltétele. Minden más eljárás és technika a tanfolyam keretein kívül, saját praxis keretében alkalmazható.
 • A Képzésből az ÁSZF szerinti kizárás esetén a részvételi díj nem jár vissza.

Képző kötelezettségei

 • Képző a Képzés teljes időtartama alatt valamint a jelen ÁSZF-ben rögzített jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során köteles mindvégig jóhiszeműen együttműködni a Résztvevővel.
 • Az Képző vállalja, hogy megtartja az oktatás rendjét, és biztosítja a 393/2013. (XI. 12.) Kormányrendelet (a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges bejelentési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról) szerint, a képzéshez esetlegesen szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
 • A Képző vállalja, hogy a képzésen való részvételről egységes dokumentumokat, és jelenléti ívet vezet.
 • A Touch for Health Szintézis és Metaforák képzés elvégzéséről Képző az International Kinesiology College (IKC) Certificate-jét állítja ki. Minden más tanfolyamról a résztvevők tanúsítványt kapnak.
 • A Képzés lezárásakor a Felnőttképző a Képzésben Résztvevő kérésére a jelen Szerződésben foglalt követelmény teljesítése esetén Tanúsítványt állít ki a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből. A Képzés lezárásához szükséges követelmény a tanfolyamon történő teljes értékű részvétel teljesítése, valamint a teljes Képzési díj Felnőttképző részére történő megfizetése. A Tanúsítvány kiállítására vonatkozó kérést a Képzésben Résztvevő legkésőbb a Képzés utolsó napját megelőző napon e-mailben kérheti Felnőttképzőtől a dorapistak(kukac)gmail.com e-mail címre megküldött levélben.
 • Az Képző a képzés időtartama alatt a Résztvevőt az oktatás rendjéről tájékoztatja.
 • A képzés teljes időtartama alatt Képző vállalja, hogy a nyilvántartásba vételének érvényességét folyamatosan fenntartja, valamint ha tevékenysége folytatásától eltiltják, a képzés még le nem oktatott óráira vonatkozó díját megtéríti.
 • Az Képző tájékoztatja a Résztvevőt - a felnőttképzésről szóló 2013. évi. LXXVII. törvény 17.§ (a) bekezdése szerint, hogy a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma a következő: B/2020/001506
 • Felek rögzítik, hogy a Képzés eredményességére a Képző nem vállal kötelezettséget, mivel a tudás elsajátítása a Résztvevő képességein, hozzáállásán, otthoni gyakorlásán és - esetlegesen - a csoport minőségén is múlik.
 • A Képző jogosult a Résztvevőt a Képzésben való részvételből kizárni, amennyiben tanúsított magatartása a Képzést, az oktatót vagy a Képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a Képzést. A Képzésből az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a Képzés díja nem jár vissza.
 • Amennyiben bizonyítható módon Képző mulasztása következtében a megkezdett Képzést nem lehet befejezni, Képzőt a képzési díj kiegyenlített részének erejéig visszafizetési kötelezettség terheli, ezt meghaladóan Képző a kárfelelősségét kizárja.

Szerződésszegés jogkövetkezményei, felelősségvállalás

 • Résztvevő a Képzés során az általa Képzőnek, valamint más harmadik személyek részére szándékosan vagy gondatlansággal okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
 • Résztvevő köteles a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeit maradéktalanul betartani. Bármelyik kötelezettségének megszegése esetén Képző írásban felszólítja arra, hogy kötelezettségének tegyen eleget. Amennyiben ezen írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül sem teljesíti a jelen felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségét, Képző jogosult a jelen felnőttképzési szerződést azonnali hatállyal és egyoldalúan felmondani.

ÁSZF hatálya

 • Jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő jogviszony határozott időtartamig hatályos, a Képzési Tájékoztatóban rögzített "A képzés befejezésének időpontja" napjáig hatályos.
 • Képző rögzíti, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő jogviszony megszűnése esetén a Résztvevővel minden kifizetett illetőleg teljesített szolgáltatásra kiterjedően, maradéktalanul elszámol.
 • A jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő Felnőttképzési Szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha:
 • a Résztvevő a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált;
 • a Résztvevő fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti vagy;
 • a Résztvevő a kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.
 • A jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő Felnőttképzési Szerződést Képző azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Résztvevő:
 • megtagadja az együttműködést a képzés bármelyik szakaszában;
 • a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségeit számára felróható módon nem teljesíti

Szerzői jog

 • A Képzések keretében a nemzetközi jogvédelem alá tartozó nyomtatott tanfolyami jegyzeten kívül kiadott, a Résztvevő részére átadott vázlat, folyamatábra, oldásmenet, valamint online anyagok, kiadványok, prezentációk, videók, hanganyagok és azok minden egyes összetevője ("Szellemi alkotás") szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Képző. A Képző a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő rögzítésével, másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja.
 • A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a Képző minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart. A Képző nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Résztvevőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja.
 • A Résztvevő a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem rögzítheti, nem mentheti, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Résztvevő nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Résztvevőt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.
 • A Szellemi alkotások kereskedelmi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

Adatkezelés

 • Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező. A Résztvevő a Képzési szerződés megkötésével hozzájárul adatainak a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. §-a szerinti nyilvántartásához és az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez. Az adatkezelés részletes szabályait - a Weboldalon található, és a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező - Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
 • Az FKTV. alapján a Képzőnek bejelentési kötelezettsége van az un. FAR rendszerbe (https://far.nive.hu). Az FKTV. által kötelezően bejelentendő adatok: név, születési név, anyja neve, Születési hely, idő, legmagasabb iskolai végzettség, e-mail cím. Ezzel kapcsolatban a képzés megkezdése előtt részletesen tájékoztatja Képző a Résztvevőt.
 • A Képző kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi adatokat bizalmasan kezeli, és azokat - a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve - harmadik személy számára csak a Résztvevő írásbeli hozzájárulásával adja ki.
 • A Képző a Képzésről kép- és hangfelvételt, illetve fényképet készíthet. Ezeket a hang és képanyagokat a Képző nyomtatott és online anyagaiban, illetve a Képzésről szóló tudósításaiban felhasználhatja, ezek felhasználását Résztvevő írásban engedélyezheti, vagy megtilthatja.

Egyéb rendelkezések

 • Jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő felnőttképzési szerződés alapján Képző csak képzési szolgáltatást teljesít, semmilyen felelősséget nem vállal az esetleges vizsgaeredményekkel kapcsolatosan.
 • Képző tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a jelen ÁSZF alapján történő szolgáltatásnyújtás és kommunikáció nyelve a magyar.
 • Felek a jelen ÁSZF-ből származó vitás kérdéseket megkísérlik tárgyalás útján rendezni, melynek eredménytelensége esetén jogvitájuk elbírálása során a Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességi szabályai alapján illetékességgel rendelkező bíróság illetékességének vetik alá magukat.
 • Jelen ÁSZF-re a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Felnőttképzési tv. valamint a felnőttképzési tevékenységre vonatkozó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 • A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, fogyasztó általi részvétel esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.
 • A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Képző bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A szerződés korábbi verzióit Képző nem iktatja, így azok utólag nem hozzáférhetők és nem megtekinthetők.
 • Résztvevő a jelen ÁSZF rendelkezéseit Képző képzési oldalán történő Jelentkezési Lap kitöltésével fogadja el.

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatálya 2021. november 21-től visszavonásig, vagy módosításig érvényes.

Pisták Dóra egyéni vállalkozó, Képző

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Touch for Health tárgyú képzéshez kapcsolódóan

[Felnőttképző által kötelezően megadandó adatok a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján].

BEJELENTÉSKÖTELES KÉPZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Jelen melléklet a Pisták Dóra e.v. által kiadott Bejelentésköteles képzésekhez kapcsolódó Felnőtképzési Szerződés Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi, és kizárólag azzal együtt értelmezendő.

A Képzés adatai

A képzés megnevezése: Touch for Health Szintézis tanfolyam/ Class Workbook 1-2-3 tanfolyam / Luo energiák / Ég és Föld között / Metaforák / Proficieny tanfolyam - a jelentkezési lapon és a tanfolyamon aláírt jelenléti íven megadott szinten és témában.

A Képzés oktatója: Pisták Dóra nemzetközi Touch for Health oktató

A képzés óraszáma: minimum 8 / oktatási nap.

A képzés kezdésének időpontja (év/hónap/nap): Jelenléti íven megadott adatok alapján

A képzés befejezésének időpontja (év/hónap/nap): Jelenléti íven megadott adatok alapján

A Képzőintézmény az időpontváltozás jogát fenntartja, melyről a Résztvevőt 15 nappal az adott képzési nap előtt e-mailben értesíti.

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése: IKC Certificate

A megengedett hiányzás mértéke: max. 10%

A megengedett hiányzás túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következmények: képzés adott szakaszának megismétlése, a képzési díj arányos megfizetésével

A Képzés célja: Touch for Health kineziológiai tanfolyamok nemzetközileg meghatározott sztenderdek alapján történő oktatása

Képzés jellege: személyes jelentléti gyakorlati és elméleti oktatás

A Képzéshez jogszabályban meghatározott vizsga kapcsolódik: nem

A Résztvevő adatai

Résztvevő neve: Jelentkezési lapon megadott adatok alapján

Születéskori név: Adatközlési űrlapon megadott adatok alapján

Anyja neve: Adatközlési űrlapon megadott adatok alapján

Születési idő: Adatközlési űrlapon megadott adatok alapján

Születési hely: Adatközlési űrlapon megadott adatok alapján

E-mail cím: Jelentkezési lapon megadott adatok alapján

Legmagasabb iskolai végzettsége: Adatközlési űrlapon megadott adatok alapján

Oktatási azonosító (amennyiben rendelkezik vele): Adatközlési űrlapon megadott adatok alapján

Képzés díja:

Touch for Health I-II-III-IV. (Touch for Health Szintézis) 50.000 Ft szintenként, + 18.000 Ft a jegyzet

Touch for Health Metafórák tanfolyamon 54.000 Ft jegyzettel együtt.

Class Workbook tanfolyamokon 52.000 Ft jegyzettel együtt

Luo-Unio tanfolyamon 30.000 Ft jegyzettel együtt.

Ég és Föld között tanfolyamon 52.000 jegyzettel együtt.

Ismétlőknek minden tanfolyami díjból 50%-os kedvezmény jár.

Képzés fizetésének módja: díjbekérő alapján banki átutalás.

Képzési díj megfizetésének ütemezése: jelentkezéskor a tanfolyam helyfoglalási díjána átutalása, a fennmaradó összeg a tanfolyam első napjától számított legalább 30 nappal korábban.  

A szerződés hatálya

Jelen Szerződés határozatlan időre jön létre, mely a Képzés Képzésben Résztvevő által történő befejezésével megszűnik.